GLACIOLOGY

back to the main page

 

Vítej v oddělení GLACIOLOGIE

Welcome in the section  GLACIOLOGY

 

 

 

Úvod:

Českou republiku zasáhl - z posledních dochovaných materiálů ledovec nejméně 2x a to v období Elsteru a zejména Saalu. Toto je samozřejmě velice zjednodušeně řečeno, v detailu ledové masy několikrát ustupovaly a vracely se, vznikala meziobdobí, která mají své datování atd., lepší podrobnosti najdete v odborné literatuře.
 

Zatímco území Polska a Sev. Německa ledovec zcela zdevastoval, naše příhraniční hory jej zastavily a k průniku došlo jen na několika místech: Na Frýdlantsku, Šluknovsku, málo známé je, že prošel Broumovskem až do Českého ráje! - podle nových nálezů souvků v oblasti Libuně !, Rovenska ! Výraznější průstup byl na Osoblažsku a nejsilněji ledovec zasáhl v oblasti Opavska-Ostravska, kde se v posledním zalednění protáhl Moravskou bránou daleko za Brno a u Hainburgu se spojil s Neusidlerským ústretovým ledovcem (horským). Protože konec čela kontinentálního ledovce byla už jen moréna z hlíny a kamení, která tak zablokovala trasu Dunaje. Při globální ústupu vzniklo v Rakousku obrovské morénové jezero (pleso) až po soutok s řekou Inn. Po krátké době došlo při jarním tání k průvalu a největší povodni v Střední Evropě, následky tohoto kataklyzmatu byly objeveny nedávno v Bratislavě při stavbě mostu Košická, kde v hloubce 30 metrů pode dnem Dunaje byla nalezena vrstva 5 metrových valounů, což byla pro stavaře mimořádná překážka při zakládání stavby...

Ve všech pohořích nad 1000 m.n.m. v době ledové vznikaly ústretové a váté (horské) ledovce, Všechny kotle Lysé, Smrku i Kněhyně formoval led a větrné smrště. V předpolí čela kontinentálního ledovce vznikaly pouště a váté písky a hlíny - spraše. Je znám Vratimovský Padol, sprašový hřbet táhnoucí se z Vratimova 40 km až do Beskyd, nebo velká boční moréna z Datyň. Jiný výběžek se protáhnul Jablunkovským průsmykem. Menší hory pod 800 m.n.m. byly nunataky - Ondřejník, Kabátice, Kubánkov, některé ledovec zcela převálcoval - Libhošťská i Hončova hůra aj. Dnešní poznatky o tloušťce ledovce v těchto místech jsou zastaralé - podle mého měření měl led ještě u Příbora cca 500 m.n.m. Ne však na všech místech stejně. U Brna už to bylo jen cca 100 m tloušťky o čemž svědčí nálezy ostrohranných menilitů drahokamové kvality v hojném počtu a masy glaciálních štěrkopísků.

Při globálním oteplení a ústupu, ledovec zanechal po sobě celou řadu exotických hornin zavlečených z blízka i daleka. Vodní činnost je zavlekla ještě dál, nebo nazpět, podle epigenetických směrů toků. Nejvíc souvků u nás pochází z Botnické zátoky - oba břehy i závěrný kar, a okolních hor a souostroví. Pazourky pocházejí z křídových poloh a útesů Pobaltí. Raritní křemenné hmoty zřejmě jsou z lokálních výlevných hornin Horního Slezska v Polsku. Identifikace je někdy obtížná. Situace na nalezištích je složitá, protože je nutné posuzovat každou terasu neb morénový val samostatně v důsledků velkých změn i pozdějšího působení vodní eroze. Tak např. jsou paradoxně někde starší uloženiny nahoře a mladší dole což bylo nalezeno při výkopech v Ostravě Mar. Horách, kde předposlední ledovec nechal materiál na dně koryta a denudací tato plošina zůstala nejvyšším místem v okolí, další ledovec pak pokryl nánosy toto místo, které vodní a gravitační síly odvlekly do nižších poloch a obnažily starší nánosy na povrchu plošiny.

Materiál zanechaný ledovcem rozlišuji takto:

Bludné balvany (eratické) 25 cm a více

Souvky 5 - až 25cm

 • souvky vřetenovitého a láhvového tvaru - vzácné - materiál spodní morény, který se dostal do kontaktu se skalním výchozem a zde jako válečky v ložisku byl tlačen a zároveň válcován, kde prodělal desítky až stovky otoček v ledovcové kapse, pod tlakem několika tun na decimetr čtvereční došlo k obroušení.
   
 • souvky válcovitého tvaru s jednou nebo více stranou ploše zbroušenou - to když se podobný souvek při rotaci párkrát zasekl v jedné poloze...
   
 • hrance - glacioglyptolity - zbroušený ledem, s několika více méně rovinnými plochami...
   
 • hrance - aeroglyptolity - zbroušený větrem (při povalování souvku někde na poli), s několika více méně rovinnými plochami...popřípadě s aeroxystovým - voštinovým vyvětráváním - (důlky).

Ledovcový štěrk 0,5 - až 5 cm

Ledovcové písky 5 - až 0,5 mm

Ledovcové spraše 0,5 - až 0,05 mm

Ledovcové jíly- silt 0,05 - až 0,005 mm

Toto dělení je subjektivní názor autora dle praxe a různými autory může být vykládáno různě.

 

 

Introduction:

The Czech Republic was struck by a mainland glacier, accordind to the previous survey, two times at least during the period Elster and especially Saal. This is, of course, very simply put, in detail an ice sheet retreated several times and returned too, individual meantimes have their own dating etc., more details can be found in the specialized scientific literature.

While Poland and North Germany the glacier completely devastated, our border mountains it stopped and penetration occurred only in a few locations: Frýdlant county, Šluknov county, little known is that it passed up through Broumov county in to the Czech Paradise area! - according to new findings of glacial striations in the field of town Libuň!, Rovensko! etc. A larger passage was performed in Osoblaha district and the hardest hit of iceberg was in the Ostrava-Opava region, where in the last glaciation it stretched far beyond the Moravian Gate pass Brno city and near Hainburg town merged with Neusidler mountain secondary glacier. Because the front end of the continental glacier was just there mostly morainic clay and rocks that which blocked the route of the Danube, when global warming started, in Austria arisen a moraine lake (tarn) almost to the confluence with the river Inn. After a short time there during the spring thawing it cracked and caused the biggest floods in The Central Europe. The consequences of this cataclysm were discovered just recently in Bratislava city during the construction of the bridge named Košická street, where at a depth of 30 meters below the bottom of the Danube was found a layer of boulders 5 meters in a diameter, which was an extraordinary obstacle for builders at the building foundation...

All mountains above 1000 m.n.m. during the Ice Age formed accommodating (secondary mountain) and aeolian glaciers.  In the foreground of the head of the continental glacier there were the deserts from aeolian sands and clay - loess, formed by severe windstorms. All living beings were exterminated or forced to move to warmer landscapes. Mountains and the landscape was completely devastated or stigmatized by touching of the ice forces. After the glacial recession the debris and destruction was everywhere. There is no greater power on the earth's surface than the continental glacier creates.

When global warming finally occured, a recessive glacier left behind a whole range of exotic alien rocks and minerals spreading from near and far. Water activity is dragged them farther, or back, depending on an epigenetic flow direction. Most of our eratic boulders here comes from the Bothnian Bay - both banks and the closure kar, surrounding mountains and islands. Flints come from the depositions of chalk cliffs at the Baltic Sea. Rare quartz materials are obviously connected with local volcanic rocks represent in the Upper Silesia in Poland. Identification of that origination is sometimes difficult. The situation on deposits and moraine heaps is complicated, it is necessary to assess each terrace individually because the individual moraine storage can be mixed by later water erosion.


The material left by the glacier - galcier erratic, I distinguish as follows:

 

 • Erratic Boulders ( erratic stones ), 25 cm or more

 

 • Glacial cilinders and spindles of glacial striation, from 5 - up to 25 cm:


Boulder glacial spindles have a bottle or a cylindrical shape -  they are rare materials of a bottom moraine, which came into contact with the rock outcropping and as a roller bearing were pushed while rolled, which suffered here from tens to hundreds of rotations in the glacial pocket, and under the pressure of several tons per square decimetre were easily abraded.

B
oulders cylindrical shape with one or more side surface abraded - when a similar glacial striation was performed and the material got stuck in one position ...

G
lacioglyptolite - machined by the ice, with a few more or less planar surfaces ...

Aeroglyptolite - machined by the wind - grinding with sand or snow ( when these fragments were scattered somewhere on the fields), with a few more or less planar faces ... and / or aeroxystic lamellation - honeycomb abrasion.

 

 • Glacial gravel, from 0.5 - up to 5 cm

 

 • Glacial sands, from 5 - up to 0.5 mm

 

 • Glacial loess, from 0.5 - up to 0.05 mm

 

 • Glacial silt and till, from 0.05 - up to 0.005 mm


This division is the subjective opinion of the author according to experience and by the different authors can be interpreted differently.

 

 

Lokality minerálů a hornin zde uváděné:

Prosím berte s rezervou a jako pouze informativní. Glaciologie Evropy je teprve na počátku, spousta věcí je neznámých a mnoho nalezišť nelze ověřit. Stejné materiály mohou pocházet z více zdrojů, řada lokalit je pod vodou, domnívám se, že v době ledové nic takového jako Severní moře, Baltické moře, Botnická zátoka, kanál La Manche neexistovalo, Británie i Skandinávie byla spojena s pevninou.
 

The origin of minerals and rocks stated here:

Please take as an informative only. Glaciology of Europe is only just beginning, many things are unknown and many sites can not be verified. The same materials can come from multiple sources, many sites are under water now. I believe that during the Ice Age is such things as the North Sea, Baltic Sea,
Gulf of Bothnia, Channel, were not existed, Britain and Scandinavia was connected to the mainland.

 

 • Neznámé materiály anebo nejistý původ označuji fialově
 • Unknown materials and / or uncertain originations are written in violet colour
   

Největší bludný balvan na území České republiky. Před Jižní bránou do závodu Nové Huti v Ostravě. Rozměry 3,2 x 2,5 x 1,55 m, objem 7 metrů krychlových, byl nalezen při hloubení základů pro novou slévárnu v hloubce cca 8 metrů. Kenozoikum, stř. Pleistocén, Elster, tj. druhý, předposlední ledovec. Stáří balvanu se udává na 1 800 000 000 let.

This is the largest erratic boulder in the Czech Republic. It is situated near a factory AMO Ostrava. The dimensions are 3.2 x 2.5 x 1,55 m, its capacity is 7 cubic meters, it was found during building the foundations for a new foundry in depth of about 8 meters. CenozoicPleistocene, Elster, the second last glacier. Age of this boulder is given at 1.8 billion years.

 

Detail struktury, vyrostlice cca 2cm. Porfyrický granitoid s krystaloblasty z mikroklinu.

Structure of this boulder in detail shows phenocysts at about 2 cm. Porphyritic granitoid with microcline phenocrysts embedded in a fine-grained groundmass.

 

Druhý největší bludný balvan na území České republiky je rovněž v Ostravě a to v čtvrti Poruba na ulici Vřesinské. Na fotce je jižní strana. Na rozdíl o toho prvního balvanu u Nové Huti, je tento kámen daleko více čistší, což vypovídá o životním prostředí. Památkáři počítají, že ten kunčický bude podléhat pravidelnému čištění vždy po 5 letech, což je sice naplánováno, ale vzhledem k umístění, naprosto zbytečná práce.

This is the second largest erratic boulder in the Czech Republic. It is situated again in Ostrava city at city district Poruba, on Vřesinská street. Ostrava. There is shown a clear South face of it. Despite the first boulder, this one is placed in much better environmental conditions.

 

Jedná se o typický pyterlit s krystaloblasty červeného ortoklasu, částečně metamorfovanými. Zdrojem je pravděpodobně oblast Finska. Rozměry 3,7 x 1,7 x 1,2 m, objem cca 4 m3. Je to prakticky největší souvek ze spodní morény s krásným tvarem trojosého elipsoidu. Toto je severní strana od cesty.

It is a typical pyterlite with phenocrysts of a partially metamorphosed red orthoclase. The source is probably the area of Finland. Dimensions are 3,7 x 1,7 x 1,2 m, a volume of it is about 4 cubic meters. It's actually our largest glacial roller from the bottom moraine, in a beautiful triaxial ellipsoid shape. This is the North face towards the road.

 

Detail struktury, vyrostlice cca 1cm.

Structure of this boulder in detail, crystaloblasts in about 1 cm.

.

Bludný balvan 70 x 40 x 30 cm mimořádně těžkého pyritického Bredvad porfyru, Dalarna.

Klasické Rapakivi. Dávat ovšem tyto názvy je zavádějící a matoucí, horniny mají svá přesná jména, byť je někdy určení obtížné pro mnoho přechodových forem. Této hromadě barevných kamenů ze Skandinávie se říká Evropská anomálie a pravděpodobně jde pozůstatky z prvních hor světa ve středu prakontinentu Rodinie, ale zde je bádání značně nejisté pro propasti Času...

An erratic boulder 70 x 40 x 30 cm of extremely heavy pyritized Bredvad porphyry, Dalarna.
Classical rapakivi. However, giving these names is misleading and confusing, rocks have their exact names, although it is sometimes difficult to determine for many transitional forms. This pile of colored stones from Scandinavia is called a European anomaly, and possibly could be the remains of the first mountains of the world form in a centre of a supercontinent Rodinia, but there is considerable uncertainty for research because of the Abyss of Time ...

 

Pro transport kamene (viz výše) musela být zhotovena tato rampa...

For a transport of this stone (see above) this ramp had to been made...

 

Bludný balvan 70 x 60 x 20cm červený pyterlit, asi Finsko.

Erratic boulder 70 x 60 x 20 cm of red pyterlite, probably from Finland.

 

Bludný balvan 60 cm průměr bílý pyterlit, Lahti, Finsko.

Erratic boulder 60 cm in a diameter, white pyterlite, Lahti, Finland.

 

 

Bludný balvan 50 cm průměr granulit, migmatit ?

Erratic boulder 50 cm in a diameter, maybe granulite or migmatite ?

 

Bludný balvan 30 cm průměr pískovec / ortokvarcit, Rauma, Eurajoki.

Erratic boulder 30 cm in a diameter, sandstone+orthoquartzite (mixed), Lahti, Finland.

 

Souvek 15 cm  pískovec / Alandský ortokvarcit, Sandö/ Aland.

Glacial roller, 15 cm sandstone / Aland ortoquartzite Sandö / Aland.

 

Souvek 20 cm zcela ne Haga granit, spíše granit s modrým křemenem.

Glacial rubble, 15 cm not Haga granite, rather granite with a blue quartz.

 


 

Typický Grönklitt porfyr se zeleným epidotem, Dalarna, Švédsko.

Grönklitt typical porphyry with a green epidote, Dalarna, Sweden.

 

Pravděpodobně monzonit.  Probably monzonite.

 

Kvarcit, souvek po rozštípnutí ukazuje, že železitý povlak je jen na povrchu, Sudety.

Quartzite, glacial roller after splitting shows that the iron oxide coating is only on the surface, Sudeten.

 

Haga granit, ale spíš trochu i nějaký mix kontakt, Alandy.

Haga granite, but a bit too some contact - transition materials, Aland Islands.

 

Neznámý materiál s červenými avanturiny - ignimbritová brekcie ?

Unknown material with red aventurine - ignimbrite breccia?

 

Metamorfovaný granulit "Schonen-granulit", jihozápadní oblast Skane, Švédsko.

Metamorphosed granulite "Schonen-granulit" The Southwestern region of Skane, Sweden.

 

Metamorfovaný granulit "Schonen-granulit", jihozápadní oblast Skane, Švédsko.

Strongly metamorphosed granulite "Schonen-granulit" The Southwestern region of Skane, Sweden.

 

Fragment - ortorula, zdroj neznámý, pravděpodobně Švédsko.

Fragment - orthogneiss, source unknown, probably Sweden.
 

Neznámý materiál. Unknown material, metamorphosed quartz porphyry.

 

Unakit ze skandinávie, podobné se vyskytují i v V. Tatrách - Patria, Východná Vysoká aj.

Unakite from Scandinavia, there are also similar in The High Tatras - Patria mountain, East High mountain and others. Red orthoclase and green epidote mixed together.

 


 

Neznámý souvkový materiál s vyrostlicemi plagioklasu.

Unknown glacial material with phenocrysts of plagioclase.

 

Ignimbritová ortorula. Ignimbrite orthogneiss.

 

Detail struktury hrubozrného skandinávského pegmatitu.

The structure of coarse-grained Scandinavian pegmatite in detail.

 

Souvek žlutého jaspisu, exotický materiál 15 cm.

Glacial cobble of a yellow jasper, here it is an exotic material, 15 cm large.

 

Souvek kvarcit - citrín, pravděpodobně Sudety.

Glacial cobble quartzite - citrine, probably fetched from Sudetenland.

 

Souvek jaspisu s opálem 8 x 6 x 4 cm.

Glacial cobble jasper with opal.

 

Křemenná hmota.  A quartz material.

 

Souvek raritního materiálu, kde identifikuji zrna metakvarcitu stmeleného chalcedonovým tmelem 5 x 5 x 4 cm.

Glacial cobble of a rare material, a conglomerate which contains the grains of metaquartzite cemented together by chalcedony sealant 5 x 5 x 4 cm.

 

Souvek porcelanitu 7 x 5 x 3 cm

A porcellanite cobble, metamorphosed clay mixed with chalcedony.

Naprosto raritní nový materiál, modrý keratofyr (hornfelse)?, nejsem schopen to určit.

A very rare new material, blue keratophyres (hornfels) ?, I'm not able to identify this.

Note: Striped keratophyres would deserve a better survey, because the name does not mean anything.

It seems to be a metamorphosed clay, the rest position in a striped sandstone, metamorphosed by an andesite volcanic heat body into a striped metaquartzite ( + chalcedony + porcelanite + opal... etc ), an the materil shown in the above image is just a one strip - filling of its, sanitized by subsequent erosion.


 

 

Červená hrubozrná žula s 1,5 cm velkým zrnem muskovitu.

A red grained granite with a 1.5 cm large grain of a muscovite.

 

Plamenový pegmatit.

Glacial cobble of a flame pegmatite.

 

Úštěp souvku feldspatoidního materiálu.

Glacial fragment of a feldspathoide - silica material.

 

Slepenec, konglomerát, tady nejde prokázat jestli to není beton umělý, jako výrobek...

Conglomerate, there it is not possible to prove whether it is a natural concrete, or ( rather ) artificial as a product...

 

Slepenec, konglomerát s kvarcity, přírodní beton, následky ledovcového působení, hojněji se nachází na Osoblažsku, Supíkovice, Kraš, Biskupská hora aj.

Conglomerate with quartzite, the natural concrete formed by glaciations, is abundantly present in Silesian areas: Osoblaha, Supíkovice, under Biskupská Hora mountain and more.

 

Souvek z čisté křídy 20cm !!! Pobaltí, je zajímavé, že tak křehký materiál transport vůbec "přežil".

Gliacial rubble 20 cm in a diameter, of pure chalk !!! from Baltic Sea, it is interesting that so brittle material ever "survived" the transport to our Moravia region.

 

Saponit 15 x 7 x 2 cm, velice raritní minerál souvku, jeden z mých nejlepších nálezů vůbec !!!

Saponite 15 x 7 x 2 cm, a very rare mineral of glacial fragments, one of my best finds ever !!!

 

Slepenec, konglomerát s zrnem bledého růženínu.

Conglomerate with a grain of pale rose quartz.

 

Pazourek menilitový, zkouška tříštivosti...

Flint of a menilite opal, after chipping test...

 

Pazourek černý se zjevnou skluptací, až jsem na pochybách zda nejde o nějaký tektit.

Black sculptured flint, I am in a doubt whether it is not a tektite.

 


 

Pazourek s karneolovou výplní, která vznikla odmíšením z roztoků.

Flint with a carnelian filling, which was formed by segregation from a primary solution.
 
 

Pazourek menilitový s mikrofaunou.

Flint of a menilite opal with microfauna fossils.

 

Pazourek menilitový s krásným důlkovým vyvětráváním, hranec.

Flint of a menilite opal with nice aeroxystic erosion.

 

Pazourek menilitový s krásným důlkovým vyvětráváním.

Flint of a menilite opal with nice aeroxystic erosion.

 

Klasický pazourek modrošedého chalcedonu.

This is a classic gray-flint of chalcedony.

 

Klasické pazourky menilitové.

Another menilite opal flints transported here from Baltic Sea.

 

Typický pazourek s průniky křídy.

Typical menilite flint with chalk inclusions.

 

Typický pazourek menilitový, koncový úštěp.

Typical menilite flint with chalk inclusions, an ending fragment.

 

Pazourek s klastickým materiálem, možný organogenní původ.

A flint with clastic material inclusions, the possible origin of organogenic fossils.

 

Typický pazourek menilitový, dobře zachovalý "ocásek".

Typical menilite flint with chalk coating, well preserved ending "tail".

 


 

Typický pazourek s vyvětralou zkamenělinou.

Typical flint with aired fossils.

 

Opál menilit, typická hlíza z Pobaltí.

A typical menilite opal, together white and brown - jewel quality, nugget of the Baltics.

 

Drahý opál sedimentárního původu, tyto materiály mám zmáklé, vyskytují se přibližně na 20 bodových lokalitách ve flyšových pískovcích Beskyd !!! Všechny kusy ovšem nejsou pěkné, ale některé jsou docela zajímavé. Z důvodu obrovského ničení přírody člověkem nebudou lokality blíže specifikovány, děkuji za pochopení.

A precious opal of sedimentary origin, I do know about these materials, there are approximately at 20 spot locations in flysch sandstones of Beskydy mountains !!! However, all the pieces are not nice, but some are quite interesting. Due to the enormous destruction of nature by man will not be further specified location in a detail, thank you for your understanding.
 
 

Kvarcit ametystový, pravděpodobně Westerholz, Dánsko !

Amethyst quartzite, probably from Westerholz, Denmark !

 

Opál drahý, zrno 4 x 1 x 1 cm, naprostá rarita, zavlečený ledovcem z neznáma.

A precious opal, the grain has 4 x 1 x 1 cm, the sheer rarity, dragged here by glacier from the obscurity.

 

Opál drahý 12 x 6 x 3 cm, naprostý unikát.

A precious opal, the unique, 12 x 6 x 3 cm, the sheer rarity, it has a volcanic origin, as the last acid residue in the solidification of plutonic body. They are very seldom found. Segregated from a granite solutions when micas and feldspars components have run out in them.

 

Opál dřevitý 12 x 6 x 2 cm, pravděpodobně z místních zdrojů.

A woody opal 12 x 6 x 2 cm, presumably from local sources.

 

Opáljaspis 6x 5x 2 cm.

Jasper-opal 6 x 5 x 2 cm.

 

Jaspis brekciový, buližníkový.

A breccia jasper, siliceous type.

 

Achát brekciový, naprostá rarita, 15 x 6 x 6cm.

A breccia agate, the sheer rarity, 15 x 6 x 6 cm.

 

back to the top
  

 

Ostravský achát, nalézáno zatím jenom zde, zdroj neznámý.

An Ostravian agate, yet it has been repeatedly found only in Ostrava city. The source is unknown.

 

Lištový obecný křemen s železitými pigmenty.

A slatted common quartz with iron pigments. This is also material not related to our region.

 

Černý jaspis - chalcedon.

A black jasper - chalcedony. Another material not related to our region.

 

Avanturin žlutý, rovněž ledovcového původu.

An aventurine - yellow form, also of glacial origination.

 

Rosacitrín, morénové valy, zdroj neznámý.

A rosacitrine - a now form of quartz, described by me and named similar to ametrine...
All these materials come from moraine deposits.

 

 

Rosacitrín, morénové valy, zdroj neznámý.

Rosacitrine - a now form of quartz, from moraine deposits.

 

Avanturin červený, morénové valy.

Aventurine - a evry rare red form, from moraine deposits.

 

Růženín, morénové valy.

A rose quartz, from moraine deposits.

 

Achát s hradbovým ametystem na Ostravsku !, morénové valy.

An agate with fortificate - wall amethyst quartz, found in Ostrava, Silesian region !, from moraine deposits. (We do not have any of these minerals here in our geological subsoil.)

 

Karneol žilný, morénové valy.

A cornelian, from moraine deposits. Vulcanic form.

 


 

Karneol sedimentární !, morénové valy.

A cornelian, from moraine deposits. Sedimentary form! (Red flint).

 

Opáljaspis 8 x 6 x 4cm, morénové valy.

Jasper-opal 8 x 6 x 4 cm, from moraine deposits.

 

Železitý kvarcit, morénové valy.

A ferrous quartzite, from moraine deposits.

 

Železitý jaspis, morénové valy.

A ferrous jasper, from moraine deposits.

 

Železitý jaspis, morénové valy.

A ferrous jasper, from moraine deposits.

 

Železitý jaspis s plagioklasem a křemenem - kontakt, morénové valy.

A ferrous jasper with plagioclase and quartz, from moraine deposits.

 

Železitá arkóza, morénové valy.

A ferrous meta sandstone, from moraine deposits.

 

Železitý křemen, morénové valy.

A pure iron oxide jasper, in Czech it is named ferrous quartz, from moraine deposits.

 

Železitý křemen, morénové valy.

A pure iron oxide jasper, in Czech it is named ferrous quartz, from moraine deposits.

 

Zkamenělé dřevo, morénové valy.

A petrified wood, silicated - quartziferous rare material from moraine deposits.

 


 

Zkamenělé dřevo, morénové valy.

Another petrified wood, silicated - quartziferous rare material from moraine deposits.

 

Místní materiál - konglomerát: Dolomit- šedý, siderit oranžový, aragonit - hnědé zrno. Zavlečený při ústupu ledovce z Dobratic.

A local limestone material - Conglomerate: Dolomite - gray, siderite - orange, aragonite -  a brown grain. Dragged only 20 kilometers during the retreat of a forehead of the continental glacier from village Dobratice to Ostrava city. Only one piece we know the source correctly!!! :-)

 

Místní materiál - konkrece sideritová: Obal - siderit, jádro vyplněné žlutými XX aragonitu. Zavlečená při ústupu ledovce z Frýdku Místku.

Another Local material - Siderite nodules: Packaging - siderite, core is filled with yellow XX of aragonite. Entrained when retreating glaciers from Frýdek-Mistek town. This only 10 kilometers was dragged !

 

Místní materiál - tato hornina má svůj přesný název, já jí říkám drahokamový mramor. Zavlečená ledovcem ze Sudet. Zdroj: Hrubý Jeseník, Keprnická klenba.

Local material - this rock has its exact name (I cannot remember now), I call it a jewel marble. Hauled here by the glacier from the Sudetenland. Source: Hrubý Jesenik mountains, Keprník massif. About 60 kilometers far from.

 

Pravděpodobně Drammen porfyrgranit, Saetre.

Probably Drammen granite porphyry, Saetri.

 

Fragment ruly, zdroj neznámý, možná Sudety.

Fragment of gneiss, source is unknown, perhaps Sudetenland.

 

Ignimbritový porfyr ?, zdroj neznámý.

Ignimbrite porphyry ?, source is unknown.

 

Särna-křemenný porfyr, aff. Fehmarn, zde raritní materiál.

Särna-quartz porphyry, aprox. Fehmarn, it is rare material here.

 

Granátovec, zde raritní materiál.

Garnet stone, it is rare material here.

 

Diabas, neurčeno přesně.   Perhaps a diabase, not specified exactly.

 


 

Slídnatý svor, zdroj neznámý, možná Sudety.

A typical mica schist, source is unknown, maybe dragged from Sudeten.

 

Plamenový pegmatit s ametystem, Halmstad, jz. Švédsko.

Flame pegmatite with amethyst, Halmstad, SW. Sweden.

 

Larvikit 7 x 6 x 4cm, surový stav, zde raritní materiál. Jeden z mých nejlepších nálezů vůbec.

Larvikite 7 x 6 x 4 cm, raw state, are very rare material here. One of the best of my finding ever.

 

Lepidolit 8 x 6 x 6cm, červenozelený, zde raritní materiál.

Lepidolite 8 x 6 x 6 cm, red and green, are absolutely rare here.

 

Hälleflinta - pazourkovec 15cm . Není nic "lepšího" než dávat horninám tyhle zavádějící názvy.

Správně se jedná o metakvarcit. Je to vícenásobně metamorfovaný křemenec, kdy nejdřív byl pískovec podroben regionální metamorfóze - kontaktní dvůr plutonu dal vzniku křemencům a poté ještě tyto byly znova tepelně formovány za současného působení tlaku a teploty při dalších vulkanických procesech.

Materiál je amorfní, místy mikrokrystalický - podle stupně přetvoření, pigmentovaný oxidy železa - limonit, hematit, jinak má typicky barvu šedivou. Jednotlivé valouny jsou pod obrovským vnitřním pnutím, proto pozor, tyhle kameny nikdy nerozbíjejte, a musíte-li tak činit, pak pouze zabalené v hadře a s patřičnou ochranou - celobličejový štít a pod ním ještě brýle. Při štípání exploduje a jednotlivé fragmenty mohou způsobit vážné úrazy.

Barevné formy patří mezi mimořádně krásné kameny, jako úplná rarita jsou někdy přítomny krystaly amfibolu.

 

Hälleflinta - flint 15 cm. Nothing is "better" than giving these rocks misleading names.
Properly, it is a metaquartzite.

It is repeatedly metamorphosed quartzite, sandstone which was first subjected to regional metamorphism - contact yard pluton gave quartzite formation and thereafter these were again thermoformed under the simultaneous action of pressure and temperature in subsequent volcanic processes.
 

The material is amorphous, microcrystalline places - depending on the degree of deformation, pigmented iron oxides - limonite, hematite, otherwise it has a typically gray colour. Individual boulders are under tremendous internal stress, so beware, these stones you will never crush, and if you must do so, then only wrapped in rags and with proper protection - face shield, and underneath even glasses. When it is splitting then explodes, the fragments can cause serious injuries.

Coloured forms are among the exceptionally beautiful stones, as a complete rarity are sometimes present hornblende crystals.

 

Ignimbritový porfyr, Jižní Dalarna.

Ignimbrite porphyry, Southern Dalarna.

 

Hematitová konkrece obklopená práškovým hematitem. Zcela jasně z Beskyd. ( Zdroj byl nalezen, ale je utajován).

A hematite concretions surrounded by a hematite powder. Apparently from Beskydy mountains.The source was found, but it is a my secret. 

 

Mapa formování nunataků v Pobeskydí, modře označeny hlavní směry toku ledovce.

A map of nunatak forming in foothils of Beskydy mountains. The blue arrows are showing the direction of flow of the glacier forehead.

 

Průnik ledovce v Ostravském regionu směrem na Vídeň přes Moravskou Bránu.

This map shows glacier penetration in the Ostrava region towards Vienna through the Moravian Gate. 

 

Evropa pod ledovým příkrovem z posledního velkého zalednění. Tvary pobřeží přizpůsobeny možnému stavu v tehdejší době. Azurová čára ukazuje nejzazší čelo kontinentálního ledovce. Modré šipky pak hlavní morénové proudy dílčích ledovcových jazyků.

 

Europe under the ice during the last glaciation attack.
Coast shapes were adapted to the potential state at that time. A cyan line shows the latest face of continental glacier. Blue arrows denote the possible streams of main sub-glacial moraine tongues. 

The Moravian Gate lies on the route Ostrava - Vienna (between these cities) and that way the southernmost glacier tongue in The Central Europe had been scraped through.
 
And about this site is.
 
Thank for your attention.

 Zalednění v Českém ráji

Glaciation in the Czech Paradise

 

 

Jak se můžou názory na zalednění měnit: Český ráj po povodních v roce 2010 a důkladném průzkumu ukázal celou řadu ledovcových souvků v místech kde by "neměly" být. Protože lokality jsem prochodil opravdu důkladně, takřka "každý kámen" byl vzat do ruky...opravuji hranici zalednění v Severních Čechách podle své hypotézy.
 

Modrá linie ukazuje možný výskyt kontinentálního ledovce, červené kolečka rapakivi nálezy, červené kroužky pak pazourky z Rujány. Souvky byly dokonce nalézány i v Broumově, Trutnově a okolí. Největší pazourek z Libuně vážil 10 kg při rozměrech cca 35 x 25 x 15 cm a byl věnován místnímu sběrateli.

Jak může být situace na nalezištích složitá dokazuje jedno místo u Mladějova kde v České křídové tabuli v cenomanském pískovci je lokální vyvřelý sopouch z bazaltu, vedle toho acháty vyvětralé z protiběžného melafyrového proudu a to vše ještě zasypáno zbytkem ledovcové morény...Dělejte potom výzkumy !

 

 

How opinions on glaciation can be changed:

The map above shows Czech Paradise after flood in 2010 and where a thorough survey has brouhgt wide range of glacial boulders in places where it "should have not be". Because I hiked the site really properly, almost "every stone" was taken in a hand ... I put this correction of a border of glaciation in North Bohemia according to my hypothesis.

The blue line indicates the possible presence of continental glacier, red spots indicate rapakivi findings, red circles are flints of Rügen. Even boulders were found n in Broumov, Trutnov towns and in its surroundings. The largest of flint from Libuň village had 10 kg weight, and measuring was approximately 35 x 25 x 15 cm and it was dedicated to a local collector.

As the situation at sites can be complicated proves one place near Mladějov village where there in the Czech chalk board of the Cenomanian sandstones is local penetration of basalt flue, in addition agates aired from counter-meeting melaphyre solid stream are everywhere, and all is covered with the rest of  glacial moraine...then do the research!


 


back to a half
 

back to the top
 

back to the main page

TOPlist